A+ A A-

Нормативни документи

pdfПравилник за въпроси по туризма на община Кричим


Анализ на средата

Природните дадености, богатото културно и историческо наследство, живописните места, само на няколко километра от града са предпоставка за развитието на туризма. Като от една страна, това ще доведе нови възможности за развитие на малкия и средния бизнес в Общината, създаване на нови работни места, промоциране и използване на местните природни ресурси. Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите разкрива предпоставките, върху които неизбежно ще стъпят целенасочените действия за създаване на туристически продукти в районна на Кричим. Ситуацията може да се разглежда и анализира от позициите на разбиранията и очакванията на перспективната целева група. В пресечната точка между реалности и идеалния модел могат да се формират параметрите за създаване и утвърждаване туристически продукти в района на Общината. Туристически обекти: - В периода април-юли 2005г. е реализиран проект "Екопътеката към манастирите "Св.Врач"" и "Св.Богородица"- продължава историята и духа на град Кричим. Целта на инициативата беше да се продължи откритата през август 2004 г. Асенева пътека в местността "Калето" със следния маршрут: Асеневият камък - манастир "Свети Врач" - южната граница на Поддържан резерват "Изгорялото гюне" - манастир "Света Богородица";
Възможности за туризъм:- Природните и културни дадености на територията на Община Кричим превръщат района привлекателен за алтернативен туризъм - екотуризъм, културен туризъм, селски, съчетаване на лов и риболов.
Силни страни:
- природните дадености;
- историческо и културно наследство;
- традиционни празници и чествания.
Слаби страни:
- неутвърдени дестинации и маршрути;
- града няма туристически облик;
- неразвити места за настаняване и хранене;
- липса на атракции.
Възможности:
- значителен свободен пазарен потенциал;
- липса на обособен конкурент;
- партньорство с резервата;
- експертна и финансова подкрепа.

Мениджмънт в несъответствие с предизвикателствата. Основания за изпълнение на стратегията Основанията за развитието на стратегията се базират на силните страни и възможностите при нейното изпълнението на стратегията. Превръщането на слабостите в предимства е една от основните задачи пред местната общност. Проведените анкети, срещи с местния бизнес и институциите в града акцентираха върху развитието на стратегия, която да се основава на развитие на културното, историческото и природното наследство на града. Културно-историческото наследство на Кричим, разцвета и величието,говорят историческите и културни паметници: “Калето” с Асеновия надпис; трите манастира – “Св. Богородица”, “Св. Врач”, “Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян”; наличието на могили-гробници. Освен всичко това, този край от страна ни е дарен с красотата на планината и благата на природата. За това говори резерватът "Изгорялото гюне", който е прекатегоризиран през 1999 г. със заповед на Министерството на околната среда и водите и се поддържа от него. В него расте редкият вид на дървовидната хвойна.Природните забележителности на Кричим: Кричимският минерален извор. Той се намира в близост до реката. Неговата вода е силициева с леко алкална реакция. Дебитът му е около 100 литра за секунда, а температурата, с която извира на повърхността на земята е 28 градуса С. За сега минералният извор не се използва ефективно. Изключителните му лечебни качества се изразяват в това, че водата е много добра за лекуване на повърхностни рани на кожата. За съжаление водата не е добра за пиене, поради високата минерализация. Наличието на минералния извор и значителния му дебит представлява една добра предпоставка за бъдещо широко негово използване. Това налага да се потърси съдействието на компетентните органи, за да се направят всички необходими изследвания за сертифициране на водата и последващото и използване по предназначение. Това може да стане като изворът се отдаде на концесия или се потърсят инвеститори, които ще се заинтересуват от популяризирането му и използването на лечебните му възможности. Съществуващите приказни кътчета по поречието на самата река, са приятно място за отдих и развлечение през горещите летни месеци, като за любителите на риболова, така и за тези, които искат да излязат сред природата и да се наслаждават на нейната красота. 

Стратегически инструментариум
Основна цел: Да се създадат условия за развитие на туризма в Община Кричим
Постигането на основната цел от стратегията ще доведе до развитието на екологично съобразния туризъм, както и до създаване на възможности за устойчивото ползване на местните ресурси и запазване на традиционни форми на поминък. Развитието на туризма ще осигури възможности за подобряване на благосъстоянието на местното население.

Стратегическа цел №1: Да бъдат възобновени съществуващите туристически обекти и обособяването на подходящи места в Общината за развитие на туризма. Дейностите, които са предвидени да бъдат извършени по тази стратегическа цел са изграждане на туристическа инфраструктура, планиране на туристически маршрути, инкорпориране на културното и историческо наследство, биоразнообразие и природни феномени са от важно значение за развитието на туризма. Изграждането и поддържането на маркирани туристически маршрути, които да улеснят природолюбителите при поход. Като се изградят кътове за отдих и обозначителни информационни табла, които ориентират за местонахождението на исторически забележителности, интересни теренни форми.

Стратегическа цел №2: Да се развие туристическата инфраструктура в Общината. Дейностите предвидени по тази стратегическа цел са свързването с развитието на хотелиерството и ресторантьорството в Общината. Рекламиране на лечебните свойства на минералния извор пред външни и местни инвеститори. Насърчаване и посредничество при търсене на капитали за развитието на бизнеса. За да се развие туризмът в Общината е необходимо да се работи с пряко заинтересованите страни: хотелиерите, собствениците на ресторанти, Общината, управата на резервата и всички пряко заинтересовани хора от Кричим.

Стратегическа цел №3: Повишаване на капацитета на местната общност и информиране на обществеността за туристическата стратегия на Кричим. Дейностите предвидени по тази стратегическа цел са свързани преди всичко с изработването на рекламни материали, които да популяризират местните туристически дестинации. Друга съществена насока на дейностите ще бъде подготовката на местната общност за приемане на туристи за опазване на града, усвояване на знания и умения за общуване с туристи. Тук ще бъдат реализирани дейности и за благоустрояването на града с участието на местното население, повишаване на екологичната култура и формиране любов към природата. 

Защитени територии - Изгорялото гюне
ЗАПОВЕД N РД-363 от 15 октомври 1999 г.
За прекатегоризиране резерват "Изгорялото гюне" - гр. Кричим в поддържан резерват със същото име
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 97 от 9 ноември 1999 г.
На основание чл. 42, ал. 5, чл. 26 и 27 във връзка с чл. 41, т. 4 и п.2, ал. 2 от Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) с цел опазване и поддържане на находището на дървовидна хвойна:
1. Прекатегоризирам резерват "Изгорялото гюне" (резерват Хвойната), землище на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, обявен с Постановление N 5334 от 16.VIII.1949 г. на Министерския съвет, намален със Заповед N 2245 от 30.ХII.1956 г. на Главното управление на горите, в поддържан резерват със същото име.
2. Поддържаният резерват "Изгорялото гюне" включва отдели: 3-б, в, 1, 3; 4-а, б; 5-а, б, в, г, с обща площ 29,3 ха по лесоустройствен проект от 1987 г. на Държавно лесничейство "Кричим".
3. До утвърждаване на план за управление на поддържания резерват разрешавам извършване на следните дейности в неговите граници:
3.1. извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя;
3.2. поддържащи и възстановителни мероприятия;
3.3. използване на биологични средства за растителна защита.

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.