СТРАТЕГИИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfГодишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018г. 

pdfОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ 2018 - 2019г.

pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ - Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Кричим и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в община Кричим за 2018 г.


Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2017 >>

Приложение № 1 / Приложение № 2 / Приложение № 3


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2018г.


pdfГодишен план за спортни и младежки дейности през 2015г.


pdfПлан за действие на Община Кричим в изпълнение на стратегия на област Пловдив за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация при Община Кричим за пероида 2015 – 2020г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.