ПРОГРАМИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ и ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие община Кричим / Публикувано на 01.03.2018г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2018 година / Публикувано на 01.03.2018г. /


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КРИЧИМ - 2018г.


pdfП Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г. / Приложение към решение № 203 - 04.07.2017 г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година


pdfПрограма за ремонт на улици в гр. Кричим 2017г.


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2016 – 2018 г.


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г. >>


pdfПрограма за закрила на детето 2015г.


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ 2015г.ГР. КРИЧИМ


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 Г.НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.


pdfПрограмата за управление на отпадъците 2015-2020г. нa Община Кричим


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2012 – 2015г. >>


pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Кричим 2014 – 2020г. >>

Решение№ 219 Протокол № 24 от 25.04.2014г. >>


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ За периода 2009-2013 г.Разработена съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда,Приета с Решение № 126, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим >>

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.