ПРОГРАМИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfП Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г. / Приложение към решение № 203 - 04.07.2017 г. /


pdfПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година


pdfПрограма за ремонт на улици в гр. Кричим 2017г.


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г. >>


pdfПрограма за закрила на детето 2015г.


pdfПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ 2015г.ГР. КРИЧИМ


pdfПрограмата за управление на отпадъците 2015-2020г. нa Община Кричим


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2012 – 2015г. >>


Общинска програма за опазване на околната среда на Община Кричим 2014 – 2020г. >>

Решение№ 219 Протокол № 24 от 25.04.2014г. >>


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ За периода 2009-2013 г.Разработена съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда,Приета с Решение № 126, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим >>

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.