ПРАВИЛНИЦИ И ПРАВИЛА - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ / Публикувано на 09.03.2018г.

pdfПроект на Правилник за устройството и дейността на Общински Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Кричим


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

ЗАПОВЕД № РД-02-09-11 гр. Кричим, 09.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона да местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията


pdfУСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ

pdfЗаповед № РД-02-09-323 / гр.Кричим / 24.08.2017г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


pdfЗАПОВЕД № РД15-00-365гр.Кричим, 17.09.2016 г.На основание чл. 44. ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 92, ал. 2 - ал. 7 във връзка с ал. I от Закона за гражданската регистрация


pdfЗАПОВЕД № РД15-00-363гр.Кричим, 17.09.2016 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ


ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА>>


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД КУЛТУРА >>


ПРАВИЛНИК ЗА СЧЕТОВОДНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ УРЕЖДАЩИ ТРУДОВО ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЩИНА КРИЧИМ >>

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.