ПРАВИЛНИЦИ И ПРАВИЛА - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

ЗАПОВЕД № РД-02-09-11 гр. Кричим, 09.01.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона да местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията


pdfУСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ

pdfЗаповед №РД-02-09-15 / гр.Кричим /12.01.2017г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията и в изпълнение на Решение № 122, взето с Протокол № 13/16.11.2016г. на Общински съвет при община Кричим


pdfЗАПОВЕД № РД15-00-365гр.Кричим, 17.09.2016 г.На основание чл. 44. ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 92, ал. 2 - ал. 7 във връзка с ал. I от Закона за гражданската регистрация


pdfЗАПОВЕД № РД15-00-363гр.Кричим, 17.09.2016 г.На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КРИЧИМ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД КУЛТУРА >>


ПРАВИЛНИК ЗА СЧЕТОВОДНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ УРЕЖДАЩИ ТРУДОВО ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КРИЧИМ >>


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЩИНА КРИЧИМ >>

Община Кричим ©2017 Всички права запазени.