A+ A A-

ПЛАНОВЕ, ДОКЛАДИ, ОЦЕНКИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfОбщински план за развитие на младежта през 2020г.


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим за 2020 г.

pdfПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦОП - ОБЩИНА  КРИЧИМ 2020г. / Приложение № 1

pdfПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА СТАРИ ХОРА ОБЩИНА  КРИЧИМ - 2020 г. / Приложение № 2

pdfПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА  КРИЧИМ - 2020 г ./ Приложение № 3


pdfГодишен план за паша за стопанската 2018/2019г. на община Кричим - Приложение към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 год. на ОбС - Кричим

pdfПасища, мери, ливади за общо ползване - Приложение № 1 към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 г.

pdfПасища, мери, ливади за индивидуално ползване - Приложение № 2 към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 г.

pdfПравила за ползване на мери и пасища община Кричим 2018-2019г.- Приложение към Решение № 270, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018 год. на ОбС - Кричим


pdfОбщински план за развитие на младежта в изпълнение на закона за младежта в община Крочим за 2018г.

pdfОбщински план за развитие на младежта  - Приложение 1 към Решение № 266, взето с Протокол № 31 от 20.02.2018г.


pdfМониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2019г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМЗА 2017 Г.


pdfГОДИШЕН КАЛЕНДАР ПЛАН ЗА СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2017Г.


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим за 2018 г.

pdfП Л А Н ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ЦОП – ОБЩИНА КРИЧИМ 2018г. /  Приложение № 1

pdfП Л А Н ЗА  РАЗВИТИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА СТАРИ ХОРА – ОБЩИНА КРИЧИМ 2018г. /  Приложение № 2

pdfП Л А Н ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА КРИЧИМ 2018г. /  Приложение № 3


pdfГодишен план за паша, определяне размера и местоположението за мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им

pdfПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА KРИЧИМ

pdfПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

pdfПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

pdfОЦЕНКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ НАЕМИ ЦЕНИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ЗЕМЛИЩЕТО ГРАД КРИЧИМ


pdfМониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2016г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация


pdfГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (Отчетна година 2016)


pdfМониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2015г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2017 >>

pdfПриложение № 1  /  pdfПриложение № 2  /  pdfПриложение № 3


Общински план за развитие 2014 – 2020г. >>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г.през 2015г.>>


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2015 >>

pdfПриложение № 1   /   pdfПриложение № 2   /   pdfПриложение № 3


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г. >>


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015 ГОДИНА


Mониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на Община Кричим за 2014г. >>


Последващата оценка на Общинския план за развитие 2007 – 2013г. >>


Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кричим, област Пловдив за 2015г. >>

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.